(Super Junior / KyuMin) 3840, Mục lục

by Mike Tennant

Title:
3840

Author:
Mike Tennant

Rating:
PG

Genres:
Hiện thực hóa / Fluff

Fandom:
Super Junior

Pairing:
KyuMin

Soundtrack:
Uyên Linh, Giấc mơ tuyệt vời 

Tiến độ: 
Đã hoàn thành (2016)

Ghi chú:
Link Wattpad

_____

MỤC LỤC 

Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4 (Hết)

Advertisements